Zasady udzielania akredytacji prasowych na mecze o DM I i II ligi żużlowej
oraz inne zawody żużlowe organizowane sezonie 2019

 

1. Akredytacje prasowe będą udzielane przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego, prawidłowo wypełnionego wniosku.

2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Klubu oraz https://www.pzm.pl/zuzel/regulaminy.

3. Z wnioskiem o udzielnie akredytacji prasowej wystąpić może jedynie dziennik, czasopismo lub portal internetowy, który jest zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wydawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 prawa prasowego.

4. Wniosek akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o akredytację. W celu weryfikacji przesłanych danych Klub ma prawo zażądać od akredytującej się redakcji przesłania aktualnego dokumentu KRS lub stosowanego pełnomocnictwa.

5. Na każdy mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i jeden fotoreporter z danej redakcji. Osoba, której udzielona ma zostać akredytacja musi być pełnoletnia, nie objęta zakazem stadionowym (art. 41b Kodeksu Karnego).

6. Agencje fotograficzne mogą ubiegać się o wyłącznie jedną akredytację fotoreporterską na dany mecz.

7. Istnieją dwa rodzaje akredytacji:

a. na cały sezon - na wszystkie mecze ligowe i towarzyskie drużyny oraz inne zawody żużlowe organizowane przez Klub w danym sezonie,

b. jednorazowe - na konkretny mecz/zawody.

8. Wnioski akredytacyjne przyjmowane są w następujących terminach:

a. na cały sezon - wnioski należy przesyłać do 24 marca 2019; wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane;

b. jednorazowe - najpóźniej na 72 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

9. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja, zobowiązane są do publikacji wyłącznie na łamach podmiotu, który ubiegał się o akredytację. Wyjątek stanowią agencje prasowe i fotograficzne.

10. Wnioski, o których mowa w pkt. 4 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej klubu: sekretariat@polonia.bydgoszcz.pl

11. Odbiór akredytacji na cały sezon możliwy jest w terminie wyznaczonym przez klub.

12. Odbiór akredytacji jednorazowej możliwy jest od godziny wyznaczonej przez klub, maksymalnie do 15 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów.

13. Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście.

14. Akredytacja nie może być przekazywana osobom trzecim i powinna być umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.

15. Akredytacja upoważnia do wstępu na:

a. lożę prasową;

b. sektory dla publiczności w celu wykonywania pracy dziennikarskiej;

c. wstępu na konferencję prasową;

d. wstępu do parku maszyn w oparciu o zasady Regulaminu Organizacyjnego DM I i II ligi.

16. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów Nice 1. Ligi Żużlowej i 2. Ligi Żużlowej:

a. pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,

b. aktualnego logotypu Nice 1. Ligi Żużlowej lub 2. Ligi Żużlowej,

c. aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn, obowiązujących w sezonie ligowym, zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych i czapkach, itp.), redakcja nie stosująca się do powyższego nie otrzyma akredytacji bezpłatnej,

17. Akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt. 16 i 29. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.

18. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Przyczyną odmowy mogą być m. in. naruszenia przez osobę posiadającą akredytację postanowień niniejszych wytycznych w przeszłości albo naruszenia dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej.

19. Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 60 minut przed godziną ich rozpoczęcia.

20. W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie trzy osoby spośród fotoreporterów oraz ekipa reporterska telewizji klubowej (maksymalnie dwie osoby).

21. Fotoreporterzy, prasa oraz ekipa reporterska telewizji klubowej mają wstęp do parku maszyn po zawodach w momencie, gdy motocykle zostały zwolnione przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego.

22. Klub ma obowiązek zapewnić przejście do sali konferencyjnej.

23. Podczas zawodów ligowych na płycie wewnątrz toru oraz w parkingu może przebywać w jednym czasie maksymalnie trzech fotoreporterów, w tym jedno miejsce zarezerwowane jest dla fotoreportera delegowanego przez PZM. W momencie wykonywania zdjęć poza płytą wewnątrz toru/parkiem maszyn, delegat PZM może udostępnić swoje miejsce innym fotoreporterom na

zasadach rotacyjnych określonych przez Klub.

24. Fotograf klubowy zobowiązany jest do przeprowadzenia odprawy przedmeczowej z fotoreporterami akredytowanymi na dane zawody, na podstawie listy dostarczonej przez klub.

25. Akredytowanym fotoreporterom i dziennikarzom zabrania się podczas wykonywania pracy spożywania napojów alkoholowych. W parku maszyn oraz na trybunie prasowej zabrania się palenia papierosów. Ponadto, na płycie stadionu zabrania się używania telefonów komórkowych oraz wypełniania programu zawodów podczas trwania meczu.

26. Podczas zawodów innych niż ligowe na płycie wewnątrz toru oraz w parkingu może przebywać w jednym czasie maksymalnie dwóch fotoreporterów. Regulamin szczegółowy zawodów może określać inną liczbę fotoreporterów.

27. Każdy klub dostarcza przed pierwszą rundą rozgrywek do GKSŻ listę akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów zawierającą adres e-mail dziennikarza lub fotoreportera.

28. Zastrzega się możliwość zmiany postanowień niniejszych wytycznych w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego.

29. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DM I i DM II ligi.

30. Klub ma obowiązek poinformować osoby ubiegające się o akredytacje o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

31. Fotoreporterom oraz dziennikarzom zabrania się publikowania zdjęć z zakresu udzielania pomocy medycznej zawodnikom, ze szczególnym uwzględnieniem czynności medycznych udzielanych na torze.

Please reload

Formularz wniosku o akredytację:

w formacie *.doc

w formacie *.pdf

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook App Icon
  • Instagram App Icon
  • Twitter App Icon

© 2017 by Polonia Bydgoszcz. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now